Title: 
Хууль, эрх зүйн асуудал
  • Уралдаанд оролцогч нь НҮБ-ын Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэл, түүний түнш байгууллага, НҮБ-ын төрөлжсөн байгууллага, НЭЗТТ-ийн зөвшөөрөл олгосон байгууллагуудад зургийг ашиглах эрхийг шилжүүлэн өгнө.
  • НЭЗТТ нь зургийг хэвлэн нийтлэх эрхтэй. НЭЗТТ нь зураг илгээхтэй холбоотой техникийн хүндрэлтэй асуудлыг хариуцахгүй.
  • Оролцогч зургаа явуулсанаар Уралдааны бүхий л дүрэм, журам, нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг юм.
  • Уралдаанд оролцох дүрэм журам, нөхцлийг зөрчсөн тохиолдолд НЭЗТТ нь оролцогчийн илгээсэн зургийг уралдаанаас хасах бүрэн эрхтэй.
Date: 
Wednesday, August 2, 2017 - 10:00am